മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bursera grandifolia (Schltdl.) Engl. LC

 
Burseraceae 24 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bursera grandifolia
Bursera grandifolia
Bursera grandifolia
Bursera grandifolia

Bursera graveolens (Kunth) Triana & Planch. LC

 
Burseraceae 24 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bursera graveolens
Bursera graveolens
Bursera graveolens
Bursera graveolens

Bursera simaruba (L.) Sarg. LC

ബർസെറ സിമാരുബ
Burseraceae 374 212 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bursera simaruba
Bursera simaruba
Bursera simaruba
Bursera simaruba

Bursera tomentosa (Jacq.) Triana & Planch. LC

 
Burseraceae 40 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bursera tomentosa
Bursera tomentosa
Bursera tomentosa
Bursera tomentosa

Protium aracouchini (Aubl.) Marchand LC

 
Burseraceae 55 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium aracouchini
Protium aracouchini
Protium aracouchini
Protium aracouchini

Protium confusum (Rose) Pittier LC

 
Burseraceae 38 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium confusum
Protium confusum
Protium confusum
Protium confusum
Protium costaricense
Protium costaricense

Protium glabrum (Rose) Engl.

 
Burseraceae 17 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium glabrum
Protium glabrum

Protium guianense (Aubl.) Marchand LC

 
Burseraceae 10 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium guianense
Protium guianense
Protium guianense
Protium guianense

Protium panamense (Rose) I.M. Johnst.

 
Burseraceae 14 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium panamense
Protium panamense
Protium panamense
Protium panamense

Protium pecuniosum Daly NT

 
Burseraceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Protium pecuniosum
Protium pecuniosum
Protium pecuniosum
Protium pecuniosum

Protium pittieri (Rose) Engl.

 
Burseraceae 36 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri
Protium pittieri

Protium ravenii D.M. Porter LC

 
Burseraceae 33 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium ravenii
Protium ravenii
Protium ravenii
Protium ravenii

Protium tenuifolium (Engl.) Engl. LC

 
Burseraceae 55 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Protium tenuifolium
Protium tenuifolium
Protium tenuifolium
Protium tenuifolium

Tetragastris panamensis (Engl.) Kuntze

 
Burseraceae 158 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tetragastris panamensis
Tetragastris panamensis
Tetragastris panamensis
Tetragastris panamensis

Trattinnickia burserifolia Mart. LC

 
Burseraceae 24 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trattinnickia burserifolia
Trattinnickia burserifolia
Trattinnickia burserifolia
Trattinnickia burserifolia