മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Canella winterana (L.) Gaertn. LC

 
Canellaceae 47 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canella winterana
Canella winterana
Canella winterana
Canella winterana