മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Canna glauca L.

 
Cannaceae 113 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canna glauca
Canna glauca
Canna glauca
Canna glauca

Canna indica L.

തോട്ടവാഴ
Cannaceae 7,173 5,994 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canna indica
Canna indica
Canna indica
Canna indica

Canna tuerckheimii Kraenzl.

 
Cannaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canna tuerckheimii
Canna tuerckheimii
Canna tuerckheimii
Canna tuerckheimii