മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Carica papaya L. DD

 
Caricaceae 3,542 2,879 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya
Carica papaya

Jacaratia dolichaula (Donn. Sm.) Woodson LC

 
Caricaceae 44 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jacaratia dolichaula
Jacaratia dolichaula
Jacaratia dolichaula
Jacaratia dolichaula

Jacaratia spinosa (Aubl.) A. DC. LC

 
Caricaceae 15 1 നിരീക്ഷണം
Jacaratia spinosa
Jacaratia spinosa
Jacaratia spinosa
Jacaratia spinosa