മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Dichapetalum axillare Woodson LC

 
Dichapetalaceae 32 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichapetalum axillare
Dichapetalum axillare
Dichapetalum axillare
Dichapetalum axillare

Dichapetalum grayumii Prance

 
Dichapetalaceae 20 1 നിരീക്ഷണം
Dichapetalum grayumii
Dichapetalum grayumii
Dichapetalum grayumii
Dichapetalum grayumii

Dichapetalum morenoi Prance

 
Dichapetalaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichapetalum morenoi
Dichapetalum morenoi
Dichapetalum morenoi
Dichapetalum morenoi

Dichapetalum rugosum (Vahl) Prance

 
Dichapetalaceae 20 1 നിരീക്ഷണം
Dichapetalum rugosum
Dichapetalum rugosum
Dichapetalum rugosum
Dichapetalum rugosum

Stephanopodium costaricense Prance

 
Dichapetalaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Stephanopodium costaricense
Stephanopodium costaricense
Stephanopodium costaricense

Tapura guianensis Aubl. LC

 
Dichapetalaceae 89 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Tapura guianensis
Tapura guianensis
Tapura guianensis
Tapura guianensis