മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arbutus xalapensis Kunth LC

 
Ericaceae 115 108 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arbutus xalapensis
Arbutus xalapensis
Arbutus xalapensis
Arbutus xalapensis

Arctostaphylos pungens Kunth LC

 
Ericaceae 88 84 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctostaphylos pungens
Arctostaphylos pungens
Arctostaphylos pungens
Arctostaphylos pungens

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

 
Ericaceae 1,056 777 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi

Bejaria aestuans Mutis ex L. LC

 
Ericaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Bejaria aestuans
Bejaria aestuans
Bejaria aestuans

Cavendishia aberrans Luteyn

 
Ericaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cavendishia aberrans

Cavendishia atroviolacea Luteyn

 
Ericaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Cavendishia atroviolacea
Cavendishia atroviolacea
Cavendishia atroviolacea
Cavendishia atroviolacea

Cavendishia bracteata (Ruiz & Pav. ex J. St.-Hil.) Hoerold LC

 
Ericaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cavendishia bracteata
Cavendishia bracteata
Cavendishia bracteata
Cavendishia bracteata

Cavendishia complectens Hemsl.

 
Ericaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cavendishia complectens
Cavendishia complectens
Cavendishia complectens
Cavendishia complectens

Chimaphila maculata (L.) Pursh

 
Ericaceae 530 476 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chimaphila maculata
Chimaphila maculata
Chimaphila maculata
Chimaphila maculata

Gaultheria erecta Vent. LC

 
Ericaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gaultheria erecta
Gaultheria erecta
Gaultheria erecta
Gaultheria erecta

Macleania rupestris (Kunth) A.C. Sm. LC

 
Ericaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Macleania rupestris
Macleania rupestris
Macleania rupestris
Macleania rupestris

Monotropa hypopitys L.

 
Ericaceae 544 402 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Monotropa hypopitys
Monotropa hypopitys
Monotropa hypopitys
Monotropa hypopitys

Monotropa uniflora L.

 
Ericaceae 799 761 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Monotropa uniflora
Monotropa uniflora
Monotropa uniflora
Monotropa uniflora

Orthilia secunda (L.) House

 
Ericaceae 249 164 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Orthilia secunda
Orthilia secunda
Orthilia secunda
Orthilia secunda

Pernettya prostrata (Cav.) DC. LC

 
Ericaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pernettya prostrata
Pernettya prostrata
Pernettya prostrata
Pernettya prostrata

Psammisia ramiflora Klotzsch

 
Ericaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Psammisia ramiflora

Satyria meiantha Donn. Sm.

 
Ericaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Satyria meiantha
Satyria meiantha
Satyria meiantha
Satyria meiantha

Satyria panurensis (Benth. ex Meisn.) Hook. f. ex Nied.

 
Ericaceae 19 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Satyria panurensis
Satyria panurensis
Satyria panurensis
Satyria panurensis

Satyria warszewiczii Klotzsch

 
Ericaceae 7 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Satyria warszewiczii
Satyria warszewiczii
Satyria warszewiczii
Satyria warszewiczii

Sphyrospermum buxifolium Poepp. & Endl.

 
Ericaceae 30 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sphyrospermum buxifolium
Sphyrospermum buxifolium
Sphyrospermum buxifolium
Sphyrospermum buxifolium

Vaccinium consanguineum Klotzsch

 
Ericaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Vaccinium consanguineum
Vaccinium consanguineum
Vaccinium consanguineum
Vaccinium consanguineum

Vaccinium floribundum Kunth LC

 
Ericaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vaccinium floribundum
Vaccinium floribundum
Vaccinium floribundum
Vaccinium floribundum

Vaccinium geminiflorum Kunth

 
Ericaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Vaccinium geminiflorum
Vaccinium geminiflorum
Vaccinium geminiflorum
Vaccinium geminiflorum

Vaccinium poasanum Donn. Sm. LC

 
Ericaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Vaccinium poasanum
Vaccinium poasanum
Vaccinium poasanum