മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abarema adenophora (Ducke) Barneby & J.W. Grimes LC

 
Fabaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema adenophora
Abarema adenophora
Abarema adenophora

Abarema barbouriana (Standl.) Barneby & J.W. Grimes LC

 
Fabaceae 31 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abarema barbouriana
Abarema barbouriana
Abarema barbouriana
Abarema barbouriana

Acaciella villosa (Sw.) Britton & Rose LC

 
Fabaceae 40 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaciella villosa
Acaciella villosa
Acaciella villosa
Acaciella villosa

Aeschynomene americana L.

 
Fabaceae 120 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana
Aeschynomene americana

Aeschynomene brasiliana (Poir.) DC. LC

 
Fabaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Aeschynomene brasiliana
Aeschynomene brasiliana
Aeschynomene brasiliana
Aeschynomene brasiliana

Aeschynomene ciliata Vogel LC

 
Fabaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Aeschynomene ciliata
Aeschynomene ciliata
Aeschynomene ciliata

Aeschynomene compacta Rose

 
Fabaceae 19 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene compacta
Aeschynomene compacta
Aeschynomene compacta
Aeschynomene compacta

Aeschynomene elegans Schltdl. & Cham.

 
Fabaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Aeschynomene elegans
Aeschynomene elegans
Aeschynomene fascicularis
Aeschynomene fascicularis
Aeschynomene fascicularis

Aeschynomene filosa Mart. ex Benth. LC

 
Fabaceae 31 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene filosa
Aeschynomene filosa
Aeschynomene filosa
Aeschynomene filosa

Aeschynomene histrix Poir.

 
Fabaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Aeschynomene histrix
Aeschynomene histrix
Aeschynomene histrix
Aeschynomene histrix

Aeschynomene rudis Benth.

 
Fabaceae 16 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene rudis
Aeschynomene rudis
Aeschynomene rudis
Aeschynomene rudis

Aeschynomene scabra G. Don

 
Fabaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Aeschynomene scabra
Aeschynomene scabra
Aeschynomene scabra
Aeschynomene scabra

Aeschynomene sensitiva Sw.

 
Fabaceae 32 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva
Aeschynomene sensitiva

Albizia carbonaria Britton LC

 
Fabaceae 51 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart LC

 
Fabaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia niopoides
Albizia niopoides
Albizia niopoides
Albizia niopoides

Amicia zygomeris DC.

 
Fabaceae 81 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amicia zygomeris
Amicia zygomeris
Amicia zygomeris
Amicia zygomeris

Ancistrotropis peduncularis (Fawc. & Rendle) A. Delgado

 
Fabaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ancistrotropis peduncularis
Ancistrotropis peduncularis
Ancistrotropis peduncularis
Ancistrotropis peduncularis

Andira inermis (W. Wright) Kunth ex DC. LC

 
Fabaceae 46 20 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis
Andira inermis

Ateleia herbert-smithii Pittier EN

 
Fabaceae 42 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ateleia herbert-smithii
Ateleia herbert-smithii
Ateleia herbert-smithii
Ateleia herbert-smithii

Balizia elegans (Ducke) Barneby & J.W. Grimes NT

 
Fabaceae 71 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Balizia elegans
Balizia elegans
Balizia elegans
Balizia elegans

Barbieria pinnata (Pers.) Baill. LC

 
Fabaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbieria pinnata
Barbieria pinnata
Barbieria pinnata
Barbieria pinnata

Bauhinia cookii Rose LC

 
Fabaceae 28 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia cookii
Bauhinia cookii
Bauhinia cookii
Bauhinia cookii

Bauhinia divaricata L. LC

 
Fabaceae 17 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bauhinia divaricata
Bauhinia divaricata
Bauhinia divaricata
Bauhinia divaricata

Bauhinia pauletia Pers. LC

 
Fabaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Bauhinia pauletia
Bauhinia pauletia
Bauhinia pauletia
Bauhinia pauletia

Brownea rosa-de-monte P.J. Bergius LC

 
Fabaceae 50 28 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brownea rosa-de-monte
Brownea rosa-de-monte
Brownea rosa-de-monte
Brownea rosa-de-monte

Caesalpinia pulcherrima (L.) Sw. LC

 
Fabaceae 2,360 1,812 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima
Caesalpinia pulcherrima

Calliandra bijuga Rose LC

 
Fabaceae 26 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra bijuga
Calliandra bijuga
Calliandra bijuga
Calliandra bijuga

Calliandra brenesii Standl. NT

 
Fabaceae 35 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra brenesii
Calliandra brenesii
Calliandra brenesii
Calliandra brenesii

Calliandra calothyrsus Meisn.

 
Fabaceae 94 47 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus
Calliandra calothyrsus

Calliandra houstoniana (Mill.) Standl. LC

 
Fabaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra houstoniana
Calliandra houstoniana
Calliandra houstoniana
Calliandra houstoniana

Calliandra tergemina (L.) Benth. LC

 
Fabaceae 127 76 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra tergemina
Calliandra tergemina
Calliandra tergemina
Calliandra tergemina

Calliandra trinervia Benth. LC

 
Fabaceae 13 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calliandra trinervia
Calliandra trinervia
Calliandra trinervia
Calliandra trinervia

Calopogonium galactioides (Kunth) Benth. ex Hemsl.

 
Fabaceae 62 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calopogonium galactioides
Calopogonium galactioides
Calopogonium galactioides
Calopogonium galactioides

Calopogonium mucunoides Desv.

 
Fabaceae 100 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides
Calopogonium mucunoides

Canavalia brasiliensis Mart. ex Benth.

 
Fabaceae 20 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia brasiliensis
Canavalia brasiliensis
Canavalia brasiliensis
Canavalia brasiliensis

Canavalia oxyphylla Standl. & L.O. Williams

 
Fabaceae 22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia oxyphylla
Canavalia oxyphylla
Canavalia oxyphylla
Canavalia oxyphylla

Canavalia rosea (Sw.) DC. LC

 
Fabaceae 437 254 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Canavalia rosea
Canavalia rosea
Canavalia rosea
Canavalia rosea

Cassia grandis L. f. LC

പിങ്ക് കൊന്ന
Fabaceae 20 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis
Cassia grandis

Centrosema macrocarpum Benth. LC

 
Fabaceae 18 1 നിരീക്ഷണം
Centrosema macrocarpum
Centrosema macrocarpum
Centrosema macrocarpum
Centrosema macrocarpum

Centrosema plumieri (Turpin ex Pers.) Benth.

 
Fabaceae 41 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema plumieri
Centrosema plumieri
Centrosema plumieri
Centrosema plumieri

Centrosema pubescens Benth.

 
Fabaceae 281 161 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens
Centrosema pubescens

Centrosema virginianum (L.) Benth.

 
Fabaceae 406 336 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Centrosema virginianum
Centrosema virginianum
Centrosema virginianum
Centrosema virginianum

Cercis canadensis L. LC

സെർസിസ് കാനാഡെൻസിസ്
Fabaceae 3,943 3,191 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cercis canadensis
Cercis canadensis
Cercis canadensis
Cercis canadensis

Chamaecrista desvauxii (Collad.) Killip LC

 
Fabaceae 24 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamaecrista desvauxii
Chamaecrista desvauxii
Chamaecrista desvauxii
Chamaecrista desvauxii

Chamaecrista diphylla (L.) Greene

 
Fabaceae 56 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chamaecrista diphylla
Chamaecrista diphylla
Chamaecrista diphylla
Chamaecrista diphylla
Loading...