മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alophia silvestris (Loes.) Goldblatt

 
Icacinaceae 28 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alophia silvestris
Alophia silvestris
Alophia silvestris
Alophia silvestris

Cipura campanulata Ravenna

 
Icacinaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Cipura campanulata
Cipura campanulata
Cipura campanulata
Cipura campanulata

Cipura paludosa Aubl.

 
Icacinaceae 21 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cipura paludosa
Cipura paludosa
Cipura paludosa
Cipura paludosa

Leretia cordata Vell. LC

 
Icacinaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leretia cordata
Leretia cordata
Leretia cordata
Leretia cordata

Neomarica caerulea (Ker Gawl.) Sprague

 
Icacinaceae 236 201 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Neomarica caerulea
Neomarica caerulea
Neomarica caerulea
Neomarica caerulea

Sisyrinchium micranthum Cav.

 
Icacinaceae 32 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sisyrinchium micranthum
Sisyrinchium micranthum
Sisyrinchium micranthum
Sisyrinchium micranthum