മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Lindernia crustacea (L.) F. Muell. LC

 
Linderniaceae 14 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lindernia crustacea
Lindernia crustacea
Lindernia crustacea
Lindernia crustacea

Lindernia diffusa (L.) Wettst. LC

 
Linderniaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Lindernia diffusa

Lindernia dubia (L.) Pennell LC

 
Linderniaceae 175 105 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lindernia dubia
Lindernia dubia
Lindernia dubia
Lindernia dubia