മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Oryctanthus callicarpus Kuijt

 
Loranthaceae 22 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Oryctanthus callicarpus
Oryctanthus callicarpus
Oryctanthus callicarpus
Oryctanthus callicarpus

Oryctanthus spicatus (Jacq.) Eichler

 
Loranthaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Oryctanthus spicatus
Oryctanthus spicatus
Oryctanthus spicatus
Oryctanthus spicatus

Passovia pyrifolia (Kunth) Tiegh.

 
Loranthaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Passovia pyrifolia
Passovia pyrifolia
Passovia pyrifolia
Passovia pyrifolia

Psittacanthus rhynchanthus (Benth.) Kuijt

 
Loranthaceae 17 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Psittacanthus rhynchanthus
Psittacanthus rhynchanthus
Psittacanthus rhynchanthus
Psittacanthus rhynchanthus

Struthanthus hartwegii (Benth.) Standl.

 
Loranthaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Struthanthus hartwegii
Struthanthus hartwegii
Struthanthus hartwegii
Struthanthus hartwegii
Struthanthus orbicularis
Struthanthus orbicularis
Struthanthus orbicularis
Struthanthus orbicularis

Struthanthus quercicola (Schltdl. & Cham.) Blume

 
Loranthaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Struthanthus quercicola
Struthanthus quercicola
Struthanthus quercicola
Struthanthus quercicola

Struthanthus woodsonii Cufod.

 
Loranthaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Struthanthus woodsonii
Struthanthus woodsonii
Struthanthus woodsonii
Struthanthus woodsonii