മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon percaudatum Hochr.

 
Malvaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Abutilon percaudatum
Abutilon percaudatum
Abutilon percaudatum
Abutilon percaudatum

Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urb.

 
Malvaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon trisulcatum
Abutilon trisulcatum
Abutilon trisulcatum

Anoda acerifolia Cav.

 
Malvaceae 148 132 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anoda acerifolia
Anoda acerifolia
Anoda acerifolia
Anoda acerifolia

Anoda cristata (L.) Schltdl.

 
Malvaceae 26 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anoda cristata
Anoda cristata
Anoda cristata
Anoda cristata

Apeiba membranacea Spruce ex Benth. LC

 
Malvaceae 33 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apeiba membranacea
Apeiba membranacea
Apeiba membranacea
Apeiba membranacea

Apeiba tibourbou Aubl. LC

 
Malvaceae 51 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Apeiba tibourbou
Apeiba tibourbou
Apeiba tibourbou
Apeiba tibourbou

Ayenia micrantha Standl.

 
Malvaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ayenia micrantha
Ayenia micrantha
Ayenia micrantha
Ayenia micrantha

Bastardia viscosa (L.) Kunth

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Bastardia viscosa

Briquetia spicata (Kunth) Fryxell

 
Malvaceae 17 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Briquetia spicata
Briquetia spicata
Briquetia spicata
Briquetia spicata

Byttneria aculeata (Jacq.) Jacq.

 
Malvaceae 24 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byttneria aculeata
Byttneria aculeata
Byttneria aculeata
Byttneria aculeata

Byttneria catalpifolia Jacq.

 
Malvaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia
Byttneria catalpifolia

Ceiba aesculifolia (Kunth) Britten & Baker f. LC

 
Malvaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceiba aesculifolia
Ceiba aesculifolia
Ceiba aesculifolia
Ceiba aesculifolia

Ceiba pentandra (L.) Gaertn. LC

പഞ്ഞിമരം
Malvaceae 734 450 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra
Ceiba pentandra

Chiranthodendron pentadactylon Larreat. LC

 
Malvaceae 20 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chiranthodendron pentadactylon
Chiranthodendron pentadactylon
Chiranthodendron pentadactylon
Chiranthodendron pentadactylon

Cienfuegosia yucatanensis Millsp.

 
Malvaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cienfuegosia yucatanensis

Corchorus aestuans L.

 
Malvaceae 60 50 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans
Corchorus aestuans

Corchorus hirtus L.

 
Malvaceae 8 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus hirtus
Corchorus hirtus
Corchorus hirtus
Corchorus hirtus

Corchorus orinocensis Kunth

 
Malvaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus orinocensis
Corchorus orinocensis
Corchorus orinocensis
Corchorus orinocensis

Corchorus siliquosus L.

 
Malvaceae 16 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corchorus siliquosus
Corchorus siliquosus
Corchorus siliquosus
Corchorus siliquosus

Goethalsia meiantha (Donn. Sm.) Burret LC

 
Malvaceae 44 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Goethalsia meiantha
Goethalsia meiantha
Goethalsia meiantha
Goethalsia meiantha

Gossypium hirsutum L. VU

 
Malvaceae 283 204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum
Gossypium hirsutum

Guazuma ulmifolia Lam. LC

കാട്ടുരുദ്രാക്ഷം
Malvaceae 130 82 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia
Guazuma ulmifolia

Hampea appendiculata (Donn. Sm.) Standl.

 
Malvaceae 30 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hampea appendiculata
Hampea appendiculata
Hampea appendiculata
Hampea appendiculata

Helicteres baruensis Jacq. LC

 
Malvaceae 15 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Helicteres baruensis
Helicteres baruensis
Helicteres baruensis
Helicteres baruensis

Helicteres guazumifolia Kunth

 
Malvaceae 32 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Helicteres guazumifolia
Helicteres guazumifolia
Helicteres guazumifolia
Helicteres guazumifolia

Heliocarpus americanus L. LC

 
Malvaceae 16 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliocarpus americanus
Heliocarpus americanus
Heliocarpus americanus
Heliocarpus americanus

Heliocarpus appendiculatus Turcz. LC

 
Malvaceae 52 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Heliocarpus appendiculatus
Heliocarpus appendiculatus
Heliocarpus appendiculatus
Heliocarpus appendiculatus

Herissantia crispa (L.) Brizicky

 
Malvaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Herissantia crispa
Herissantia crispa
Herissantia crispa
Herissantia crispa

Herrania purpurea (Pittier) R.E. Schult. LC

 
Malvaceae 34 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Herrania purpurea
Herrania purpurea
Herrania purpurea
Herrania purpurea

Hibiscus phoeniceus Jacq.

 
Malvaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus
Hibiscus phoeniceus

Hibiscus poeppigii (Spreng.) Garcke

 
Malvaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus poeppigii
Hibiscus poeppigii

Hibiscus striatus Cav.

 
Malvaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hibiscus striatus
Hibiscus striatus
Hibiscus striatus
Hibiscus striatus

Kosteletzkya depressa (L.) O.J. Blanch.

 
Malvaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Kosteletzkya depressa
Kosteletzkya depressa
Kosteletzkya depressa
Kosteletzkya depressa

Luehea candida (DC.) Mart. LC

 
Malvaceae 23 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luehea candida
Luehea candida
Luehea candida
Luehea candida

Luehea seemannii Triana & Planch. LC

 
Malvaceae 40 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luehea seemannii
Luehea seemannii
Luehea seemannii
Luehea seemannii

Luehea speciosa Willd. LC

 
Malvaceae 11 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Luehea speciosa
Luehea speciosa
Luehea speciosa
Luehea speciosa

Malachra alceifolia Jacq.

 
Malvaceae 42 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia
Malachra alceifolia

Malachra capitata (L.) L.

 
Malvaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata
Malachra capitata

Malachra fasciata Jacq.

 
Malvaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malachra fasciata
Malachra fasciata
Malachra fasciata
Malachra fasciata

Malachra radiata (L.) L.

 
Malvaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Malachra radiata
Malachra radiata
Malachra radiata
Malachra radiata

Malvastrum americanum (L.) Torr.

 
Malvaceae 17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvastrum americanum
Malvastrum americanum
Malvastrum americanum
Malvastrum americanum

Malvastrum coromandelianum (L.) Garcke

 
Malvaceae 385 267 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum
Malvastrum coromandelianum

Malvaviscus achanioides (Turcz.) Fryxell

 
Malvaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaviscus achanioides
Malvaviscus achanioides
Malvaviscus achanioides
Malvaviscus achanioides

Malvaviscus arboreus Cav. LC

മൊട്ടുചെമ്പരത്തി
Malvaceae 924 689 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus
Malvaviscus arboreus

Malvaviscus concinnus Kunth

 
Malvaceae 31 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaviscus concinnus
Malvaviscus concinnus
Malvaviscus concinnus
Malvaviscus concinnus

Malvaviscus palmanus Pittier & Donn. Sm. LC

 
Malvaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Malvaviscus palmanus
Malvaviscus palmanus
Malvaviscus palmanus
Malvaviscus palmanus

Matisia pacifica Fern. Alonso

 
Malvaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Matisia pacifica
Matisia pacifica
Matisia pacifica

Melochia arenosa Benth.

 
Malvaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Melochia arenosa
Melochia arenosa
Melochia arenosa

Melochia lupulina Sw.

 
Malvaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Melochia lupulina
Melochia lupulina
Melochia lupulina
Melochia lupulina
Loading...