മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Marcgravia brownei (Triana & Planch.) Krug & Urb.

 
Marcgraviaceae 24 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Marcgravia brownei
Marcgravia brownei
Marcgravia brownei
Marcgravia brownei

Marcgravia mexicana Gilg

 
Marcgraviaceae 49 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Marcgravia mexicana
Marcgravia mexicana
Marcgravia mexicana
Marcgravia mexicana

Marcgravia nepenthoides Seem.

 
Marcgraviaceae 37 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Marcgravia nepenthoides
Marcgravia nepenthoides
Marcgravia nepenthoides
Marcgravia nepenthoides

Marcgravia nervosa Triana & Planch.

 
Marcgraviaceae 34 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Marcgravia nervosa
Marcgravia nervosa
Marcgravia nervosa
Marcgravia nervosa

Marcgravia pittieri Gilg

 
Marcgraviaceae 12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Marcgravia pittieri
Marcgravia pittieri
Marcgravia pittieri
Marcgravia pittieri

Marcgravia roonii S. Dressler

 
Marcgraviaceae 11 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Marcgravia roonii
Marcgravia roonii
Marcgravia roonii
Marcgravia roonii

Marcgraviastrum subsessile (Benth.) Bedell

 
Marcgraviaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Marcgraviastrum subsessile
Marcgraviastrum subsessile
Marcgraviastrum subsessile
Marcgraviastrum subsessile

Norantea guianensis Aubl.

 
Marcgraviaceae 35 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Norantea guianensis
Norantea guianensis
Norantea guianensis
Norantea guianensis

Ruyschia phylladenia Sandwith

 
Marcgraviaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ruyschia phylladenia
Ruyschia phylladenia

Sarcopera sessiliflora (Triana & Planch.) Bedell

 
Marcgraviaceae 76 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Sarcopera sessiliflora
Sarcopera sessiliflora
Sarcopera sessiliflora
Sarcopera sessiliflora

Souroubea gilgii V.A. Richt.

 
Marcgraviaceae 26 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Souroubea gilgii
Souroubea gilgii
Souroubea gilgii
Souroubea gilgii

Souroubea sympetala Gilg

 
Marcgraviaceae 22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Souroubea sympetala
Souroubea sympetala
Souroubea sympetala
Souroubea sympetala

Souroubea vallicola Woodson ex de Roon

 
Marcgraviaceae 17 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Souroubea vallicola
Souroubea vallicola
Souroubea vallicola
Souroubea vallicola