മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acianthera aberrans (Luer) Pupulin & Bogarín

 
Orchidaceae 16 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthera aberrans
Acianthera aberrans
Acianthera aberrans
Acianthera aberrans

Acianthera pantasmi (Rchb. f.) Pridgeon & M.W. Chase

 
Orchidaceae 20 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthera pantasmi
Acianthera pantasmi
Acianthera pantasmi
Acianthera pantasmi

Acianthera verecunda (Schltr.) Pridgeon & M.W. Chase

 
Orchidaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acianthera verecunda
Acianthera verecunda
Acianthera verecunda
Acianthera verecunda

Arpophyllum giganteum Hartw. ex Lindl.

 
Orchidaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arpophyllum giganteum
Arpophyllum giganteum
Arpophyllum giganteum
Arpophyllum giganteum

Aspasia epidendroides Lindl.

 
Orchidaceae 6 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspasia epidendroides
Aspasia epidendroides
Aspasia epidendroides
Aspasia epidendroides

Aspidogyne stictophylla (Schltr.) Garay

 
Orchidaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aspidogyne stictophylla
Aspidogyne stictophylla
Aspidogyne stictophylla
Aspidogyne stictophylla

Barbosella dolichorhiza Schltr.

 
Orchidaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Barbosella dolichorhiza
Barbosella dolichorhiza
Barbosella dolichorhiza
Barbosella dolichorhiza

Barkeria spectabilis Bateman ex Lindl.

 
Orchidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Barkeria spectabilis

Beloglottis hameri Garay

 
Orchidaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Beloglottis hameri
Beloglottis hameri
Beloglottis hameri

Bletia purpurea (Lam.) DC.

 
Orchidaceae 18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bletia purpurea
Bletia purpurea
Bletia purpurea
Bletia purpurea

Brassavola acaulis Lindl. & Paxton

 
Orchidaceae 33 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassavola acaulis
Brassavola acaulis
Brassavola acaulis
Brassavola acaulis

Brassavola nodosa (L.) Lindl.

 
Orchidaceae 12 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassavola nodosa
Brassavola nodosa
Brassavola nodosa
Brassavola nodosa

Brassia caudata (L.) Lindl.

 
Orchidaceae 128 92 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassia caudata
Brassia caudata
Brassia caudata
Brassia caudata

Brassia gireoudiana Rchb. f. & Warsz.

 
Orchidaceae 11 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassia gireoudiana
Brassia gireoudiana
Brassia gireoudiana
Brassia gireoudiana

Brassia verrucosa Lindl. LC

 
Orchidaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Brassia verrucosa
Brassia verrucosa
Brassia verrucosa
Brassia verrucosa

Campylocentrum fasciola (Lindl.) Cogn.

 
Orchidaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campylocentrum fasciola
Campylocentrum fasciola
Campylocentrum fasciola
Campylocentrum fasciola

Campylocentrum micranthum (Lindl.) Rolfe

 
Orchidaceae 39 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Campylocentrum micranthum
Campylocentrum micranthum
Campylocentrum micranthum
Campylocentrum micranthum

Catasetum maculatum Kunth

 
Orchidaceae 112 51 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Catasetum maculatum
Catasetum maculatum
Catasetum maculatum
Catasetum maculatum

Cleistes rosea Lindl.

 
Orchidaceae 10 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cleistes rosea
Cleistes rosea
Cleistes rosea
Cleistes rosea

Coccineorchis standleyi (Ames) Garay

 
Orchidaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coccineorchis standleyi
Coccineorchis standleyi
Coccineorchis standleyi
Coccineorchis standleyi

Comparettia falcata Poepp. & Endl.

 
Orchidaceae 16 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Comparettia falcata
Comparettia falcata
Comparettia falcata
Comparettia falcata

Corallorhiza wisteriana Conrad

 
Orchidaceae 30 27 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corallorhiza wisteriana
Corallorhiza wisteriana
Corallorhiza wisteriana
Corallorhiza wisteriana

Corymborkis flava (Sw.) Kuntze

 
Orchidaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Corymborkis flava
Corymborkis flava
Corymborkis flava
Corymborkis flava

Cranichis lankesteri Ames

 
Orchidaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Cranichis lankesteri
Cranichis lankesteri
Cranichis lankesteri
Cranichis lankesteri

Cranichis muscosa Sw.

 
Orchidaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cranichis muscosa
Cranichis muscosa
Cranichis muscosa
Cranichis muscosa

Cranichis reticulata Rchb. f.

 
Orchidaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Cranichis reticulata
Cranichis reticulata

Cryptarrhena guatemalensis Schltr.

 
Orchidaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cryptarrhena guatemalensis
Cryptarrhena guatemalensis
Cryptarrhena guatemalensis
Cryptarrhena guatemalensis

Cyclopogon elatus (Sw.) Schltr.

 
Orchidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cyclopogon elatus

Cyclopogon obliquus (J.J. Sm.) Szlach.

 
Orchidaceae 21 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyclopogon obliquus
Cyclopogon obliquus
Cyclopogon obliquus
Cyclopogon obliquus

Cyclopogon olivaceus (Rolfe) Schltr.

 
Orchidaceae 6 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cyclopogon olivaceus
Cyclopogon olivaceus
Cyclopogon olivaceus
Cyclopogon olivaceus

Cycnoches warszewiczii Rchb. f.

 
Orchidaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cycnoches warszewiczii
Cycnoches warszewiczii
Cycnoches warszewiczii
Cycnoches warszewiczii

Cypripedium irapeanum Lex. VU

 
Orchidaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Cypripedium irapeanum

Dichaea acroblephara Schltr.

 
Orchidaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichaea acroblephara
Dichaea acroblephara
Dichaea acroblephara
Dichaea acroblephara

Dichaea costaricensis Schltr.

 
Orchidaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Dichaea costaricensis
Dichaea costaricensis
Dichaea costaricensis
Dichaea costaricensis

Dichaea cryptarrhena Rchb. f. ex Kraenzl.

 
Orchidaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichaea cryptarrhena
Dichaea cryptarrhena
Dichaea cryptarrhena
Dichaea cryptarrhena

Dichaea dammeriana Kraenzl.

 
Orchidaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Dichaea dammeriana
Dichaea dammeriana
Dichaea dammeriana

Dichaea glauca (Sw.) Lindl.

 
Orchidaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichaea glauca
Dichaea glauca
Dichaea glauca

Dichaea globosa Dressler & Pupulin

 
Orchidaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichaea globosa
Dichaea globosa
Dichaea globosa
Dichaea globosa

Dichaea hystricina Rchb. f.

 
Orchidaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichaea hystricina
Dichaea hystricina
Dichaea hystricina
Dichaea hystricina

Dichaea neglecta Schltr.

 
Orchidaceae 4 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichaea neglecta
Dichaea neglecta
Dichaea neglecta
Dichaea neglecta
Loading...