മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Erblichia odorata Seem. LC

 
Passifloraceae 32 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erblichia odorata
Erblichia odorata
Erblichia odorata
Erblichia odorata

Passiflora adenopoda DC.

 
Passifloraceae 29 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora adenopoda
Passiflora adenopoda
Passiflora adenopoda
Passiflora adenopoda

Passiflora ambigua Hemsl.

 
Passifloraceae 66 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora ambigua
Passiflora ambigua
Passiflora ambigua
Passiflora ambigua

Passiflora arbelaezii L. Uribe

 
Passifloraceae 25 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora arbelaezii
Passiflora arbelaezii
Passiflora arbelaezii
Passiflora arbelaezii

Passiflora auriculata Kunth

 
Passifloraceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Passiflora auriculata
Passiflora auriculata
Passiflora auriculata
Passiflora auriculata

Passiflora biflora Lam.

 
Passifloraceae 51 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora biflora
Passiflora biflora
Passiflora biflora
Passiflora biflora

Passiflora capsularis L.

 
Passifloraceae 10 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora capsularis
Passiflora capsularis
Passiflora capsularis
Passiflora capsularis

Passiflora ciliata Aiton

 
Passifloraceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Passiflora ciliata
Passiflora ciliata
Passiflora ciliata
Passiflora ciliata

Passiflora coccinea Aubl.

 
Passifloraceae 82 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora coccinea
Passiflora coccinea
Passiflora coccinea
Passiflora coccinea

Passiflora costaricensis Killip

 
Passifloraceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora costaricensis
Passiflora costaricensis
Passiflora costaricensis
Passiflora costaricensis

Passiflora dispar Killip

 
Passifloraceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Passiflora dispar
Passiflora dispar
Passiflora dispar
Passiflora dispar

Passiflora filipes Benth.

 
Passifloraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora filipes
Passiflora filipes

Passiflora foetida L.

 
Passifloraceae 883 593 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora foetida
Passiflora foetida
Passiflora foetida
Passiflora foetida

Passiflora holosericea L.

 
Passifloraceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Passiflora holosericea
Passiflora holosericea
Passiflora holosericea
Passiflora holosericea

Passiflora lancearia Mast.

 
Passifloraceae 21 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora lancearia
Passiflora lancearia
Passiflora lancearia
Passiflora lancearia

Passiflora laurifolia L.

 
Passifloraceae 32 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora laurifolia
Passiflora laurifolia
Passiflora laurifolia
Passiflora laurifolia

Passiflora ligularis Juss.

 
Passifloraceae 103 78 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora ligularis
Passiflora ligularis
Passiflora ligularis
Passiflora ligularis
Passiflora lobata
Passiflora lobata
Passiflora lobata
Passiflora lobata

Passiflora megacoriacea Port.-Utl.

 
Passifloraceae 12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora megacoriacea
Passiflora megacoriacea
Passiflora megacoriacea
Passiflora megacoriacea

Passiflora menispermifolia Kunth

 
Passifloraceae 67 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora menispermifolia
Passiflora menispermifolia
Passiflora menispermifolia
Passiflora menispermifolia

Passiflora mexicana Juss.

 
Passifloraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora mexicana
Passiflora mexicana

Passiflora morifolia Mast.

 
Passifloraceae 14 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora morifolia
Passiflora morifolia
Passiflora morifolia
Passiflora morifolia

Passiflora nitida Kunth

 
Passifloraceae 16 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora nitida
Passiflora nitida
Passiflora nitida
Passiflora nitida
Passiflora obtusifolia
Passiflora obtusifolia
Passiflora obtusifolia
Passiflora obtusifolia

Passiflora oerstedii Mast.

 
Passifloraceae 19 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora oerstedii
Passiflora oerstedii
Passiflora oerstedii
Passiflora oerstedii

Passiflora pallida L.

 
Passifloraceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Passiflora pallida

Passiflora pittieri Mast.

 
Passifloraceae 27 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora pittieri
Passiflora pittieri
Passiflora pittieri
Passiflora pittieri

Passiflora platyloba Killip

 
Passifloraceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora platyloba
Passiflora platyloba
Passiflora platyloba
Passiflora platyloba

Passiflora quadrangularis L.

ആകാശവെള്ളരി
Passifloraceae 220 184 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora quadrangularis
Passiflora quadrangularis
Passiflora quadrangularis
Passiflora quadrangularis

Passiflora seemannii Griseb.

 
Passifloraceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora seemannii
Passiflora seemannii
Passiflora seemannii
Passiflora seemannii

Passiflora serratifolia L.

 
Passifloraceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora serratifolia
Passiflora serratifolia
Passiflora serratifolia

Passiflora sexflora Juss.

 
Passifloraceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora sexflora
Passiflora sexflora

Passiflora suberosa L.

 
Passifloraceae 131 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora suberosa
Passiflora suberosa
Passiflora suberosa
Passiflora suberosa

Passiflora tripartita (Juss.) Poir.

 
Passifloraceae 293 204 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora tripartita
Passiflora tripartita
Passiflora tripartita
Passiflora tripartita

Passiflora vitifolia Kunth

പാസിഫ്ലോറ വിറ്റിഫോളിയ
Passifloraceae 247 192 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Passiflora vitifolia
Passiflora vitifolia
Passiflora vitifolia
Passiflora vitifolia

Piriqueta cistoides (L.) Griseb.

 
Passifloraceae 11 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Piriqueta cistoides
Piriqueta cistoides
Piriqueta cistoides
Piriqueta cistoides

Turnera diffusa Willd.

 
Passifloraceae 32 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Turnera diffusa
Turnera diffusa
Turnera diffusa
Turnera diffusa

Turnera pumilea L.

 
Passifloraceae 17 1 നിരീക്ഷണം
Turnera pumilea
Turnera pumilea
Turnera pumilea
Turnera pumilea

Turnera scabra Millsp.

 
Passifloraceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Turnera scabra
Turnera scabra
Turnera scabra
Turnera scabra

Turnera ulmifolia L.

ചെരവത്താലി
Passifloraceae 793 649 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Turnera ulmifolia
Turnera ulmifolia
Turnera ulmifolia
Turnera ulmifolia