മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Petiveria alliacea L.

 
Petiveriaceae 249 168 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Petiveria alliacea
Petiveria alliacea
Petiveria alliacea
Petiveria alliacea

Rivina humilis L.

രക്തനെല്ലി
Petiveriaceae 557 375 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rivina humilis
Rivina humilis
Rivina humilis
Rivina humilis

Trichostigma octandrum (L.) H. Walter LC

 
Petiveriaceae 46 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trichostigma octandrum
Trichostigma octandrum
Trichostigma octandrum
Trichostigma octandrum

Trichostigma polyandrum (Loes.) H. Walter

 
Petiveriaceae 12 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Trichostigma polyandrum
Trichostigma polyandrum
Trichostigma polyandrum
Trichostigma polyandrum