മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Bacopa monnieri (L.) Wettst. LC

ബ്രഹ്മി
Plantaginaceae 68 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bacopa monnieri
Bacopa monnieri
Bacopa monnieri
Bacopa monnieri

Bacopa repens (Sw.) Wettst.

 
Plantaginaceae 43 37 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bacopa repens
Bacopa repens
Bacopa repens
Bacopa repens

Bacopa salzmannii (Benth.) Wettst. ex Edwall

 
Plantaginaceae 19 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bacopa salzmannii
Bacopa salzmannii
Bacopa salzmannii
Bacopa salzmannii

Callitriche heterophylla Pursh LC

 
Plantaginaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callitriche heterophylla
Callitriche heterophylla
Callitriche heterophylla

Callitriche terrestris Raf. LC

 
Plantaginaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Callitriche terrestris
Callitriche terrestris
Callitriche terrestris

Mecardonia procumbens (Mill.) Small

 
Plantaginaceae 79 57 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Mecardonia procumbens
Mecardonia procumbens
Mecardonia procumbens
Mecardonia procumbens
Penstemon campanulatus

Penstemon gentianoides (Kunth) Poir.

 
Plantaginaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Penstemon gentianoides
Penstemon gentianoides
Penstemon gentianoides
Penstemon gentianoides

Plantago australis Lam.

 
Plantaginaceae 49 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plantago australis
Plantago australis
Plantago australis
Plantago australis

Plantago tubulosa Decne.

 
Plantaginaceae 23 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Plantago tubulosa
Plantago tubulosa
Plantago tubulosa
Plantago tubulosa

Russelia sarmentosa Jacq.

 
Plantaginaceae 52 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Russelia sarmentosa
Russelia sarmentosa
Russelia sarmentosa
Russelia sarmentosa

Scoparia dulcis L.

കല്ലുരുക്കി
Plantaginaceae 122 66 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Scoparia dulcis
Scoparia dulcis
Scoparia dulcis
Scoparia dulcis

Stemodia durantifolia (L.) Sw.

 
Plantaginaceae 25 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stemodia durantifolia
Stemodia durantifolia
Stemodia durantifolia
Stemodia durantifolia

Stemodia verticillata (Mill.) Hassl.

 
Plantaginaceae 45 34 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Stemodia verticillata
Stemodia verticillata
Stemodia verticillata
Stemodia verticillata