മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acroceras zizanioides (Kunth) Dandy LC

 
Poaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides
Acroceras zizanioides

Agrostis perennans (Walter) Tuck. LC

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis perennans
Agrostis perennans
Agrostis perennans
Agrostis perennans

Agrostis tolucensis Kunth

 
Poaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis
Agrostis tolucensis

Agrostis virescens Kunth

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Agrostis virescens
Agrostis virescens

Alopecurus aequalis Sobol. LC

 
Poaceae 74 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis
Alopecurus aequalis

Andropogon bicornis L.

 
Poaceae 61 44 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon bicornis
Andropogon bicornis
Andropogon bicornis
Andropogon bicornis

Andropogon gyrans Ashe

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Andropogon gyrans
Andropogon gyrans

Andropogon leucostachyus Kunth

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Andropogon leucostachyus

Andropogon virginicus L. LC

 
Poaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Andropogon virginicus

Aristida jorullensis Kunth

 
Poaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Aristida jorullensis
Aristida jorullensis
Aristida jorullensis
Aristida jorullensis

Aristida ternipes Cav.

 
Poaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristida ternipes
Aristida ternipes
Aristida ternipes
Aristida ternipes

Arundinella berteroniana (Schult.) Hitchc. & Chase

 
Poaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arundinella berteroniana
Arundinella berteroniana
Arundinella berteroniana
Arundinella berteroniana

Avenella flexuosa (L.) Drejer

 
Poaceae 157 81 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Avenella flexuosa
Avenella flexuosa
Avenella flexuosa
Avenella flexuosa

Axonopus compressus (Sw.) P. Beauv.

കാളപ്പുല്ല്
Poaceae 20 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Axonopus compressus
Axonopus compressus
Axonopus compressus
Axonopus compressus

Bothriochloa barbinodis (Lag.) Herter

 
Poaceae 286 144 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis
Bothriochloa barbinodis

Bothriochloa laguroides (DC.) Herter

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Bothriochloa laguroides
Bothriochloa laguroides

Bothriochloa saccharoides (Sw.) Rydb.

 
Poaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bothriochloa saccharoides
Bothriochloa saccharoides
Bothriochloa saccharoides

Bouteloua aristidoides (Kunth) Griseb.

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Bouteloua aristidoides
Bouteloua aristidoides

Bouteloua curtipendula (Michx.) Torr.

 
Poaceae 103 97 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bouteloua curtipendula
Bouteloua curtipendula
Bouteloua curtipendula
Bouteloua curtipendula

Bouteloua disticha (Kunth) Benth.

 
Poaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Bouteloua disticha
Bouteloua disticha
Bouteloua disticha

Bromus catharticus Vahl

 
Poaceae 61 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus
Bromus catharticus

Calamagrostis viridiflavescens (Poir.) Steud.

 
Poaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calamagrostis viridiflavescens
Calamagrostis viridiflavescens
Calamagrostis viridiflavescens
Calamagrostis viridiflavescens

Cenchrus echinatus L.

 
Poaceae 51 36 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus
Cenchrus echinatus

Cenchrus polystachios (L.) Morrone LC

നമ്പീശൻ പുല്ല്
Poaceae 12 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cenchrus polystachios
Cenchrus polystachios
Cenchrus polystachios
Cenchrus polystachios

Chloris barbata Sw.

 
Poaceae 104 61 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata
Chloris barbata

Chloris ciliata Sw.

 
Poaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Chloris ciliata
Chloris ciliata
Chloris ciliata

Chloris cucullata Bisch.

 
Poaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris cucullata
Chloris cucullata
Chloris cucullata
Chloris cucullata

Chloris pycnothrix Trin.

 
Poaceae 16 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris pycnothrix
Chloris pycnothrix
Chloris pycnothrix
Chloris pycnothrix

Chloris radiata (L.) Sw.

 
Poaceae 13 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris radiata
Chloris radiata
Chloris radiata
Chloris radiata

Chloris rufescens Lag.

 
Poaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Chloris rufescens
Chloris rufescens
Chloris rufescens
Chloris rufescens

Chloris virgata Sw.

 
Poaceae 46 38 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chloris virgata
Chloris virgata
Chloris virgata
Chloris virgata

Chusquea virgata Hack.

 
Poaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Chusquea virgata
Chusquea virgata
Chusquea virgata
Chusquea virgata

Cryptochloa concinna (Hook. f.) Swallen

 
Poaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cryptochloa concinna
Cryptochloa concinna
Cryptochloa concinna
Cryptochloa concinna

Dichanthelium acuminatum (Sw.) Gould & C.A. Clark

 
Poaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Dichanthelium acuminatum
Dichanthelium acuminatum
Dichanthelium acuminatum
Dichanthelium acuminatum

Digitaria bicornis (Lam.) Roem. & Schult.

 
Poaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis
Digitaria bicornis

Digitaria ciliaris (Retz.) Koeler

 
Poaceae 65 54 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris
Digitaria ciliaris

Digitaria horizontalis Willd. LC

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Digitaria horizontalis
Digitaria horizontalis

Distichlis spicata (L.) Greene LC

 
Poaceae 82 67 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Distichlis spicata
Distichlis spicata
Distichlis spicata
Distichlis spicata

Elytrostachys clavigera McClure

 
Poaceae 19 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elytrostachys clavigera
Elytrostachys clavigera
Elytrostachys clavigera
Elytrostachys clavigera

Eragrostis acutiflora (Kunth) Nees

 
Poaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora
Eragrostis acutiflora

Eragrostis ciliaris (L.) R. Br.

 
Poaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis ciliaris
Eragrostis ciliaris

Eragrostis hypnoides (Lam.) Britton LC

 
Poaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis hypnoides
Eragrostis hypnoides
Eragrostis hypnoides
Eragrostis hypnoides

Eragrostis mexicana (Hornem.) Link

 
Poaceae 23 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana
Eragrostis mexicana

Eragrostis pectinacea (Michx.) Nees

 
Poaceae 25 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea
Eragrostis pectinacea

Eragrostis prolifera (Sw.) Steud. LC

 
Poaceae 16 1 നിരീക്ഷണം
Eragrostis prolifera
Eragrostis prolifera
Eragrostis prolifera
Eragrostis prolifera

Eustachys petraea (Sw.) Desv.

 
Poaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Eustachys petraea
Eustachys petraea

Glyceria striata (Lam.) Hitchc. LC

 
Poaceae 28 21 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Glyceria striata
Glyceria striata
Glyceria striata
Glyceria striata

Guadua angustifolia Kunth

 
Poaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Guadua angustifolia
Guadua angustifolia
Guadua angustifolia
Guadua angustifolia

Guadua paniculata Munro LC

 
Poaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Guadua paniculata
Guadua paniculata
Guadua paniculata

Guadua velutina Londoño & L.G. Clark

 
Poaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Guadua velutina
Guadua velutina
Guadua velutina
Guadua velutina
Loading...