മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum aureum L. LC

മച്ചിത്തോൽ
Pteridaceae 97 75 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. LC

 
Pteridaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium
Acrostichum danaeifolium

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantopsis chlorophylla
Adiantopsis chlorophylla
Adiantopsis chlorophylla

Adiantopsis radiata (L.) Fée

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata

Adiantum capillus-veneris L. LC

 
Pteridaceae 2,166 1,872 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris
Adiantum capillus-veneris

Adiantum concinnum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Pteridaceae 21 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum
Adiantum concinnum

Adiantum latifolium Lam.

 
Pteridaceae 38 19 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium
Adiantum latifolium

Adiantum macrophyllum Sw.

 
Pteridaceae 14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum
Adiantum macrophyllum

Adiantum obliquum Willd.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum
Adiantum obliquum

Adiantum petiolatum Desv.

 
Pteridaceae 17 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum
Adiantum petiolatum

Adiantum poiretii Wikstr.

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum poiretii
Adiantum poiretii

Adiantum polyphyllum Willd.

 
Pteridaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum polyphyllum
Adiantum polyphyllum
Adiantum polyphyllum
Adiantum polyphyllum

Adiantum pulverulentum L.

 
Pteridaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum
Adiantum pulverulentum

Adiantum raddianum C. Presl

അഡിയാൻറം റഡ്ഡിയാനം
Pteridaceae 154 85 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum
Adiantum raddianum

Adiantum seemannii Hook.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Adiantum seemannii
Adiantum seemannii
Adiantum seemannii
Adiantum seemannii

Adiantum tenerum Sw.

 
Pteridaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum
Adiantum tenerum

Adiantum tetraphyllum Humb. & Bonpl. ex Willd.

 
Pteridaceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum
Adiantum tetraphyllum

Adiantum trapeziforme L.

 
Pteridaceae 13 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme
Adiantum trapeziforme

Anetium citrifolium (L.) Splitg.

 
Pteridaceae 11 1 നിരീക്ഷണം
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium
Anetium citrifolium

Anogramma leptophylla (L.) Link

 
Pteridaceae 178 87 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anogramma leptophylla
Anogramma leptophylla
Anogramma leptophylla
Anogramma leptophylla

Argyrochosma incana (C. Presl) Windham

 
Pteridaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Argyrochosma incana
Argyrochosma incana
Argyrochosma incana

Ceratopteris thalictroides (L.) Brongn. LC

 
Pteridaceae 22 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides
Ceratopteris thalictroides

Cheilanthes bonariensis (Willd.) Proctor

 
Pteridaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cheilanthes bonariensis
Cheilanthes bonariensis
Cheilanthes bonariensis

Cheilanthes eatonii Baker

 
Pteridaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cheilanthes eatonii
Cheilanthes eatonii

Doryopteris concolor (Langsd. & Fisch.) Kuhn

 
Pteridaceae 18 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor
Doryopteris concolor

Doryopteris nobilis (T. Moore) C. Chr.

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Doryopteris nobilis
Doryopteris nobilis

Hecistopteris pumila (Spreng.) J. Sm.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hecistopteris pumila
Hecistopteris pumila
Hecistopteris pumila
Hecistopteris pumila

Hemionitis palmata L.

 
Pteridaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata
Hemionitis palmata

Hemionitis rufa (L.) Sw.

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Hemionitis rufa
Hemionitis rufa
Hemionitis rufa
Hemionitis rufa

Pellaea atropurpurea (L.) Link

 
Pteridaceae 40 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pellaea atropurpurea
Pellaea atropurpurea
Pellaea atropurpurea
Pellaea atropurpurea

Pellaea ovata (Desv.) Weath.

 
Pteridaceae 22 22 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pellaea ovata
Pellaea ovata
Pellaea ovata
Pellaea ovata

Pellaea ternifolia (Cav.) Link

 
Pteridaceae 25 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia
Pellaea ternifolia

Pityrogramma calomelanos (L.) Link

 
Pteridaceae 97 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma calomelanos
Pityrogramma trifoliata
Pityrogramma trifoliata
Pityrogramma trifoliata

Polytaenium cajenense (Desv.) Benedict

 
Pteridaceae 10 1 നിരീക്ഷണം
Polytaenium cajenense
Polytaenium cajenense
Polytaenium cajenense
Polytaenium cajenense

Polytaenium lineatum (Sw.) J. Sm.

 
Pteridaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Polytaenium lineatum
Polytaenium lineatum

Pteris altissima Poir.

 
Pteridaceae 22 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima
Pteris altissima

Pteris grandifolia L.

 
Pteridaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia
Pteris grandifolia

Pteris longifolia L.

 
Pteridaceae 25 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia
Pteris longifolia

Pteris muricella Fée

 
Pteridaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Pteris muricella
Pteris muricella
Pteris muricella
Pteris muricella

Pteris navarrensis Christ

 
Pteridaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Pteris navarrensis
Pteris navarrensis
Pteris navarrensis
Pteris navarrensis

Pteris propinqua J. Agardh

 
Pteridaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris propinqua
Pteris propinqua
Pteris propinqua
Pteris propinqua

Pteris pungens Willd.

 
Pteridaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Pteris pungens
Pteris pungens
Pteris pungens
Pteris pungens

Pteris quadriaurita Retz.

 
Pteridaceae 13 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita
Pteris quadriaurita

Vittaria graminifolia Kaulf.

 
Pteridaceae 7 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia
Vittaria graminifolia

Vittaria lineata (L.) Sm.

 
Pteridaceae 16 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata
Vittaria lineata