മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Clematis grossa Benth.

 
Ranunculaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Clematis grossa
Clematis grossa
Clematis grossa
Clematis grossa

Clematis guadeloupae Pers.

 
Ranunculaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Clematis guadeloupae
Clematis guadeloupae
Clematis guadeloupae

Ranunculus cymbalaria Pursh LC

 
Ranunculaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus cymbalaria
Ranunculus cymbalaria
Ranunculus cymbalaria
Ranunculus cymbalaria

Ranunculus flagelliformis Sm.

 
Ranunculaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Ranunculus flagelliformis

Ranunculus peruvianus Pers.

 
Ranunculaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ranunculus peruvianus
Ranunculus peruvianus
Ranunculus peruvianus
Ranunculus peruvianus

Ranunculus praemorsus Kunth ex DC.

 
Ranunculaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Ranunculus praemorsus
Ranunculus praemorsus