മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alibertia atlantica
Alibertia atlantica
Alibertia atlantica
Alibertia atlantica

Alibertia edulis (Rich.) A. Rich. LC

 
Rubiaceae 30 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alibertia edulis
Alibertia edulis
Alibertia edulis
Alibertia edulis
Alibertia patinoi
Alibertia patinoi
Alibertia patinoi
Alibertia patinoi

Alseis costaricensis C.M. Taylor

 
Rubiaceae 22 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alseis costaricensis
Alseis costaricensis
Alseis costaricensis
Alseis costaricensis

Amaioua pedicellata Dwyer

 
Rubiaceae 16 1 നിരീക്ഷണം
Amaioua pedicellata
Amaioua pedicellata
Amaioua pedicellata
Amaioua pedicellata

Arachnothryx aspera (Standl.) Borhidi

 
Rubiaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Arachnothryx aspera
Arachnothryx aspera

Arachnothryx brenesii (Standl.) Borhidi

 
Rubiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Arachnothryx brenesii
Arachnothryx brenesii
Arachnothryx brenesii
Arachnothryx brenesii

Arachnothryx buddleioides (Benth.) Planch. LC

 
Rubiaceae 34 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachnothryx buddleioides
Arachnothryx buddleioides
Arachnothryx buddleioides
Arachnothryx buddleioides

Arachnothryx chaconii (Lorence) Borhidi

 
Rubiaceae 16 1 നിരീക്ഷണം
Arachnothryx chaconii
Arachnothryx chaconii
Arachnothryx chaconii
Arachnothryx chaconii

Arachnothryx costaricensis (Standl.) Borhidi

 
Rubiaceae 42 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arachnothryx costaricensis
Arachnothryx costaricensis
Arachnothryx costaricensis
Arachnothryx costaricensis

Arcytophyllum muticum (Wedd.) Standl.

 
Rubiaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arcytophyllum muticum
Arcytophyllum muticum
Arcytophyllum muticum
Arcytophyllum muticum

Bertiera guianensis Aubl. LC

 
Rubiaceae 19 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bertiera guianensis
Bertiera guianensis
Bertiera guianensis
Bertiera guianensis

Bouvardia ternifolia (Cav.) Schltdl.

 
Rubiaceae 164 150 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Bouvardia ternifolia
Bouvardia ternifolia
Bouvardia ternifolia
Bouvardia ternifolia

Calycophyllum candidissimum (Vahl) DC. LC

 
Rubiaceae 53 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Calycophyllum candidissimum
Calycophyllum candidissimum
Calycophyllum candidissimum
Calycophyllum candidissimum

Carapichea ipecacuanha (Brot.) L. Andersson

 
Rubiaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Carapichea ipecacuanha
Carapichea ipecacuanha
Carapichea ipecacuanha
Carapichea ipecacuanha

Cephalanthus occidentalis L. LC

 
Rubiaceae 933 823 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cephalanthus occidentalis
Cephalanthus occidentalis
Cephalanthus occidentalis
Cephalanthus occidentalis

Chimarrhis parviflora Standl. LC

 
Rubiaceae 54 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chimarrhis parviflora
Chimarrhis parviflora
Chimarrhis parviflora
Chimarrhis parviflora

Chiococca alba (L.) Hitchc. LC

 
Rubiaceae 115 48 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chiococca alba
Chiococca alba
Chiococca alba
Chiococca alba

Chiococca belizensis Lundell LC

 
Rubiaceae 12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chiococca belizensis
Chiococca belizensis
Chiococca belizensis
Chiococca belizensis

Chiococca pachyphylla Wernham LC

 
Rubiaceae 15 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chiococca pachyphylla
Chiococca pachyphylla
Chiococca pachyphylla
Chiococca pachyphylla

Chiococca semipilosa Standl. & Steyerm.

 
Rubiaceae 14 1 നിരീക്ഷണം
Chiococca semipilosa
Chiococca semipilosa
Chiococca semipilosa
Chiococca semipilosa

Chione venosa (Sw.) Urb.

 
Rubiaceae 68 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chione venosa
Chione venosa
Chione venosa
Chione venosa

Chomelia spinosa Jacq. LC

 
Rubiaceae 18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chomelia spinosa
Chomelia spinosa
Chomelia spinosa
Chomelia spinosa

Chomelia tenuiflora Benth. LC

 
Rubiaceae 26 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Chomelia tenuiflora
Chomelia tenuiflora
Chomelia tenuiflora
Chomelia tenuiflora

Cinchona pubescens Vahl LC

 
Rubiaceae 22 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cinchona pubescens
Cinchona pubescens
Cinchona pubescens
Cinchona pubescens

Coccocypselum hirsutum Bartl. ex DC.

 
Rubiaceae 36 29 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coccocypselum hirsutum
Coccocypselum hirsutum
Coccocypselum hirsutum
Coccocypselum hirsutum

Coccocypselum hispidulum (Standl.) Standl.

 
Rubiaceae 51 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coccocypselum hispidulum
Coccocypselum hispidulum
Coccocypselum hispidulum
Coccocypselum hispidulum

Coccocypselum lanceolatum (Ruiz & Pav.) Pers.

 
Rubiaceae 8 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coccocypselum lanceolatum
Coccocypselum lanceolatum
Coccocypselum lanceolatum
Coccocypselum lanceolatum

Cosmibuena grandiflora (Ruiz & Pav.) Rusby LC

 
Rubiaceae 30 16 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cosmibuena grandiflora
Cosmibuena grandiflora
Cosmibuena grandiflora
Cosmibuena grandiflora

Coussarea caroliana Standl. LC

 
Rubiaceae 26 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coussarea caroliana
Coussarea caroliana
Coussarea caroliana
Coussarea caroliana

Coussarea impetiolaris Donn. Sm. LC

 
Rubiaceae 12 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coussarea impetiolaris
Coussarea impetiolaris
Coussarea impetiolaris
Coussarea impetiolaris

Coussarea talamancana Standl. LC

 
Rubiaceae 19 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coussarea talamancana
Coussarea talamancana
Coussarea talamancana
Coussarea talamancana

Coutarea hexandra (Jacq.) K. Schum. LC

 
Rubiaceae 17 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Coutarea hexandra
Coutarea hexandra
Coutarea hexandra
Coutarea hexandra

Diodia virginiana L.

 
Rubiaceae 298 251 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Diodia virginiana
Diodia virginiana
Diodia virginiana
Diodia virginiana

Duroia costaricensis Standl.

 
Rubiaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Duroia costaricensis
Duroia costaricensis
Duroia costaricensis
Duroia costaricensis

Elaeagia karstenii Standl. LC

 
Rubiaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Elaeagia karstenii
Elaeagia karstenii
Elaeagia karstenii
Elaeagia karstenii

Erithalis fruticosa L. LC

 
Rubiaceae 25 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Erithalis fruticosa
Erithalis fruticosa
Erithalis fruticosa
Erithalis fruticosa

Ernodea littoralis Sw. LC

 
Rubiaceae 49 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ernodea littoralis
Ernodea littoralis
Ernodea littoralis
Ernodea littoralis

Exostema caribaeum (Jacq.) Schult. LC

 
Rubiaceae 31 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Exostema caribaeum
Exostema caribaeum
Exostema caribaeum
Exostema caribaeum

Exostema mexicanum A. Gray LC

 
Rubiaceae 47 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Exostema mexicanum
Exostema mexicanum
Exostema mexicanum
Exostema mexicanum

Faramea glandulosa Poepp. & Endl. LC

 
Rubiaceae 21 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Faramea glandulosa
Faramea glandulosa
Faramea glandulosa
Faramea glandulosa

Faramea multiflora A. Rich. LC

 
Rubiaceae 23 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Faramea multiflora
Faramea multiflora
Faramea multiflora
Faramea multiflora

Faramea parvibractea Steyerm. LC

 
Rubiaceae 23 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Faramea parvibractea
Faramea parvibractea
Faramea parvibractea
Faramea parvibractea

Faramea suerrensis (Donn. Sm.) Donn. Sm. LC

 
Rubiaceae 27 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Faramea suerrensis
Faramea suerrensis
Faramea suerrensis
Faramea suerrensis
Loading...