മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amyris balsamifera L. LC

 
Rutaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amyris balsamifera
Amyris balsamifera
Amyris balsamifera
Amyris balsamifera

Amyris elemifera L. LC

 
Rutaceae 13 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amyris elemifera
Amyris elemifera
Amyris elemifera
Amyris elemifera

Amyris pinnata Kunth LC

 
Rutaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amyris pinnata
Amyris pinnata
Amyris pinnata
Amyris pinnata

Amyris sylvatica Jacq.

 
Rutaceae 13 1 നിരീക്ഷണം
Amyris sylvatica
Amyris sylvatica
Amyris sylvatica
Amyris sylvatica

Angostura granulosa (Kallunki) Kallunki LC

 
Rutaceae 54 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Angostura granulosa
Angostura granulosa
Angostura granulosa
Angostura granulosa

Casimiroa sapota Oerst.

 
Rutaceae 9 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casimiroa sapota
Casimiroa sapota
Casimiroa sapota
Casimiroa sapota

Conchocarpus guyanensis (Pulle) Kallunki & Pirani LC

 
Rutaceae 42 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Conchocarpus guyanensis
Conchocarpus guyanensis
Conchocarpus guyanensis
Conchocarpus guyanensis

Esenbeckia berlandieri Baill. EN

 
Rutaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Esenbeckia berlandieri
Esenbeckia berlandieri
Esenbeckia berlandieri
Esenbeckia berlandieri

Esenbeckia pentaphylla (Macfad.) Griseb. LC

 
Rutaceae 26 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Esenbeckia pentaphylla
Esenbeckia pentaphylla
Esenbeckia pentaphylla
Esenbeckia pentaphylla

Galipea dasysperma Gómez-Laur. & Q. Jiménez

 
Rutaceae 48 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Galipea dasysperma
Galipea dasysperma
Galipea dasysperma
Galipea dasysperma

Peltostigma guatemalense (Standl. & Steyerm.) Gereau LC

 
Rutaceae 11 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Peltostigma guatemalense
Peltostigma guatemalense
Peltostigma guatemalense
Peltostigma guatemalense

Pilocarpus racemosus Vahl

 
Rutaceae 25 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pilocarpus racemosus
Pilocarpus racemosus
Pilocarpus racemosus
Pilocarpus racemosus

Ravenia rosea Standl. LC

 
Rutaceae 33 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ravenia rosea
Ravenia rosea
Ravenia rosea
Ravenia rosea

Toxosiphon lindenii (Planch.) Baill. LC

 
Rutaceae 31 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Toxosiphon lindenii
Toxosiphon lindenii
Toxosiphon lindenii
Toxosiphon lindenii

Zanthoxylum acuminatum (Sw.) Sw. LC

 
Rutaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zanthoxylum acuminatum
Zanthoxylum acuminatum
Zanthoxylum acuminatum
Zanthoxylum acuminatum

Zanthoxylum caribaeum Lam. LC

 
Rutaceae 9 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zanthoxylum caribaeum
Zanthoxylum caribaeum
Zanthoxylum caribaeum
Zanthoxylum caribaeum

Zanthoxylum ekmanii (Urb.) Alain

 
Rutaceae 36 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zanthoxylum ekmanii
Zanthoxylum ekmanii
Zanthoxylum ekmanii
Zanthoxylum ekmanii

Zanthoxylum fagara (L.) Sarg. LC

 
Rutaceae 68 56 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zanthoxylum fagara
Zanthoxylum fagara
Zanthoxylum fagara
Zanthoxylum fagara

Zanthoxylum panamense P. Wilson EN

 
Rutaceae 14 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zanthoxylum panamense
Zanthoxylum panamense
Zanthoxylum panamense
Zanthoxylum panamense

Zanthoxylum rhoifolium Lam. LC

 
Rutaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zanthoxylum rhoifolium
Zanthoxylum rhoifolium
Zanthoxylum rhoifolium
Zanthoxylum rhoifolium

Zanthoxylum riedelianum Engl. LC

 
Rutaceae 17 1 നിരീക്ഷണം
Zanthoxylum riedelianum
Zanthoxylum riedelianum
Zanthoxylum riedelianum
Zanthoxylum riedelianum

Zanthoxylum setulosum P. Wilson LC

 
Rutaceae 16 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zanthoxylum setulosum
Zanthoxylum setulosum
Zanthoxylum setulosum
Zanthoxylum setulosum