മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Banara guianensis Aubl. LC

 
Salicaceae 91 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Banara guianensis
Banara guianensis
Banara guianensis
Banara guianensis

Casearia arborea (Rich.) Urb. LC

 
Salicaceae 42 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casearia arborea
Casearia arborea
Casearia arborea
Casearia arborea

Casearia arguta Kunth LC

 
Salicaceae 13 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casearia arguta
Casearia arguta
Casearia arguta
Casearia arguta

Casearia commersoniana Cambess. LC

 
Salicaceae 17 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casearia commersoniana
Casearia commersoniana
Casearia commersoniana
Casearia commersoniana

Casearia coronata Standl. & L.O. Williams

 
Salicaceae 51 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casearia coronata
Casearia coronata
Casearia coronata
Casearia coronata

Casearia corymbosa Kunth LC

 
Salicaceae 56 12 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casearia corymbosa
Casearia corymbosa
Casearia corymbosa
Casearia corymbosa

Casearia praecox Griseb. LC

 
Salicaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casearia praecox
Casearia praecox
Casearia praecox
Casearia praecox

Casearia stjohnii I.M. Johnst.

 
Salicaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Casearia stjohnii
Casearia stjohnii
Casearia stjohnii
Casearia stjohnii

Casearia sylvestris Sw. LC

 
Salicaceae 130 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casearia sylvestris
Casearia sylvestris
Casearia sylvestris
Casearia sylvestris

Casearia tacanensis Lundell LC

 
Salicaceae 25 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casearia tacanensis
Casearia tacanensis
Casearia tacanensis
Casearia tacanensis

Casearia tremula (Griseb.) Griseb. ex C. Wright

 
Salicaceae 15 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Casearia tremula
Casearia tremula
Casearia tremula
Casearia tremula

Hasseltia floribunda Kunth LC

 
Salicaceae 43 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hasseltia floribunda
Hasseltia floribunda
Hasseltia floribunda
Hasseltia floribunda

Hasseltia guatemalensis Warb. LC

 
Salicaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Hasseltia guatemalensis
Hasseltia guatemalensis
Hasseltia guatemalensis
Hasseltia guatemalensis

Hasseltiopsis dioica (Benth.) Sleumer

 
Salicaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Hasseltiopsis dioica
Hasseltiopsis dioica

Laetia procera (Poepp.) Eichler

 
Salicaceae 74 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Laetia procera
Laetia procera
Laetia procera
Laetia procera

Laetia thamnia L.

 
Salicaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Laetia thamnia
Laetia thamnia
Laetia thamnia
Laetia thamnia

Lunania mexicana Brandegee LC

 
Salicaceae 33 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lunania mexicana
Lunania mexicana
Lunania mexicana
Lunania mexicana

Pleuranthodendron lindenii (Turcz.) Sleumer LC

 
Salicaceae 50 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Pleuranthodendron lindenii
Pleuranthodendron lindenii
Pleuranthodendron lindenii
Pleuranthodendron lindenii

Populus fremontii S. Watson LC

 
Salicaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Populus fremontii
Populus fremontii
Populus fremontii
Populus fremontii

Prockia costaricensis Standl.

 
Salicaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Prockia costaricensis
Prockia costaricensis
Prockia costaricensis
Prockia costaricensis

Ryania speciosa Vahl LC

 
Salicaceae 53 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ryania speciosa
Ryania speciosa
Ryania speciosa
Ryania speciosa

Salix caroliniana Michx. LC

 
Salicaceae 22 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix caroliniana
Salix caroliniana
Salix caroliniana
Salix caroliniana

Salix humboldtiana Willd. LC

 
Salicaceae 14 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Salix humboldtiana
Salix humboldtiana
Salix humboldtiana
Salix humboldtiana

Xylosma chlorantha Donn. Sm. LC

 
Salicaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Xylosma chlorantha
Xylosma chlorantha
Xylosma chlorantha
Xylosma chlorantha

Xylosma flexuosa (Kunth) Hemsl. LC

 
Salicaceae 8 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Xylosma flexuosa
Xylosma flexuosa
Xylosma flexuosa
Xylosma flexuosa

Xylosma hispidula Standl.

 
Salicaceae 34 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Xylosma hispidula
Xylosma hispidula
Xylosma hispidula
Xylosma hispidula

Xylosma oligandra Donn. Sm. LC

 
Salicaceae 9 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Xylosma oligandra
Xylosma oligandra
Xylosma oligandra
Xylosma oligandra

Zuelania guidonia (Sw.) Britton & Millsp.

 
Salicaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Zuelania guidonia
Zuelania guidonia
Zuelania guidonia
Zuelania guidonia