മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acnistus arborescens (L.) Schltdl.

 
Solanaceae 89 43 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acnistus arborescens
Acnistus arborescens
Acnistus arborescens
Acnistus arborescens

Browallia americana L.

 
Solanaceae 82 55 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Browallia americana
Browallia americana
Browallia americana
Browallia americana

Browallia speciosa Hook.

 
Solanaceae 21 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Browallia speciosa
Browallia speciosa
Browallia speciosa
Browallia speciosa

Capsicum annuum L. LC

 
Solanaceae 7,216 6,173 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsicum annuum
Capsicum annuum
Capsicum annuum
Capsicum annuum

Capsicum baccatum L.

കാപ്സിക്കം ബക്കാട്ടം
Solanaceae 69 64 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Capsicum baccatum
Capsicum baccatum
Capsicum baccatum
Capsicum baccatum

Cestrum aurantiacum Lindl. LC

 
Solanaceae 55 45 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cestrum aurantiacum
Cestrum aurantiacum
Cestrum aurantiacum
Cestrum aurantiacum

Cestrum diurnum L. LC

 
Solanaceae 23 18 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cestrum diurnum
Cestrum diurnum
Cestrum diurnum
Cestrum diurnum

Cestrum fragile Francey

 
Solanaceae 24 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cestrum fragile
Cestrum fragile
Cestrum fragile
Cestrum fragile

Cestrum microcalyx Francey LC

 
Solanaceae 69 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cestrum microcalyx
Cestrum microcalyx
Cestrum microcalyx
Cestrum microcalyx

Cestrum nocturnum L. LC

നിശാറാണി
Solanaceae 933 769 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cestrum nocturnum
Cestrum nocturnum
Cestrum nocturnum
Cestrum nocturnum

Cestrum racemosum Ruiz & Pav. LC

 
Solanaceae 17 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Cestrum racemosum
Cestrum racemosum
Cestrum racemosum
Cestrum racemosum

Cuatresia exiguiflora (D'Arcy) Hunz.

 
Solanaceae 7 1 നിരീക്ഷണം
Cuatresia exiguiflora
Cuatresia exiguiflora
Cuatresia exiguiflora
Cuatresia exiguiflora

Cuatresia riparia (Kunth) Hunz. LC

 
Solanaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Cuatresia riparia
Cuatresia riparia
Cuatresia riparia
Cuatresia riparia

Datura discolor Bernh.

 
Solanaceae 11 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Datura discolor
Datura discolor
Datura discolor
Datura discolor

Datura stramonium L.

 
Solanaceae 8,502 6,868 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Datura stramonium
Datura stramonium
Datura stramonium
Datura stramonium

Jaltomata procumbens (Cav.) J.L. Gentry

 
Solanaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Jaltomata procumbens
Jaltomata procumbens
Jaltomata procumbens
Jaltomata procumbens

Juanulloa mexicana (Schltdl.) Miers

 
Solanaceae 36 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Juanulloa mexicana
Juanulloa mexicana
Juanulloa mexicana
Juanulloa mexicana

Lycianthes acapulcensis (Baill.) D'Arcy

 
Solanaceae 10 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycianthes acapulcensis
Lycianthes acapulcensis
Lycianthes acapulcensis
Lycianthes acapulcensis

Lycianthes ferruginea Bitter

 
Solanaceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycianthes ferruginea
Lycianthes ferruginea
Lycianthes ferruginea
Lycianthes ferruginea

Lycianthes heteroclita (Sendtn.) Bitter LC

 
Solanaceae 15 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycianthes heteroclita
Lycianthes heteroclita
Lycianthes heteroclita
Lycianthes heteroclita

Lycianthes multiflora Bitter

 
Solanaceae 64 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycianthes multiflora
Lycianthes multiflora
Lycianthes multiflora
Lycianthes multiflora

Lycianthes pauciflora (Vahl) Bitter

 
Solanaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Lycianthes pauciflora
Lycianthes pauciflora

Lycianthes sanctaeclarae (Greenm.) D'Arcy

 
Solanaceae 22 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Lycianthes sanctaeclarae
Lycianthes sanctaeclarae
Lycianthes sanctaeclarae
Lycianthes sanctaeclarae

Merinthopodium neuranthum (Hemsl.) Donn. Sm.

 
Solanaceae 30 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Merinthopodium neuranthum
Merinthopodium neuranthum
Merinthopodium neuranthum
Merinthopodium neuranthum

Nicotiana plumbaginifolia Viv.

 
Solanaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Nicotiana plumbaginifolia
Nicotiana plumbaginifolia

Physalis angulata L. LC

 
Solanaceae 587 430 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Physalis angulata
Physalis angulata
Physalis angulata
Physalis angulata

Physalis ixocarpa Brot. ex Hornem.

 
Solanaceae 17 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Physalis ixocarpa
Physalis ixocarpa
Physalis ixocarpa
Physalis ixocarpa

Physalis nicandroides Schltdl. LC

 
Solanaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Physalis nicandroides
Physalis nicandroides
Physalis nicandroides

Physalis philadelphica Lam. LC

 
Solanaceae 331 273 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Physalis philadelphica
Physalis philadelphica
Physalis philadelphica
Physalis philadelphica

Solanum accrescens Standl. & C.V. Morton LC

 
Solanaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Solanum accrescens
Solanum accrescens
Solanum accrescens
Solanum accrescens

Solanum acerifolium Dunal

 
Solanaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum acerifolium
Solanum acerifolium
Solanum acerifolium
Solanum acerifolium

Solanum americanum Mill.

 
Solanaceae 3,375 2,526 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum americanum
Solanum americanum
Solanum americanum
Solanum americanum

Solanum aphyodendron S. Knapp LC

 
Solanaceae 17 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum aphyodendron
Solanum aphyodendron
Solanum aphyodendron
Solanum aphyodendron

Solanum arboreum Dunal LC

 
Solanaceae 12 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum arboreum
Solanum arboreum
Solanum arboreum
Solanum arboreum

Solanum armentalis J.L. Gentry & D'Arcy

 
Solanaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Solanum armentalis
Solanum armentalis
Solanum armentalis
Solanum armentalis

Solanum aturense Dunal LC

 
Solanaceae 22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum aturense
Solanum aturense
Solanum aturense
Solanum aturense

Solanum campechiense L.

 
Solanaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum campechiense
Solanum campechiense
Solanum campechiense
Solanum campechiense

Solanum candidum Lindl.

 
Solanaceae 19 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum candidum
Solanum candidum
Solanum candidum
Solanum candidum

Solanum chrysotrichum Schltdl. LC

 
Solanaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum chrysotrichum
Solanum chrysotrichum

Solanum diphyllum L.

 
Solanaceae 216 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum diphyllum
Solanum diphyllum
Solanum diphyllum
Solanum diphyllum

Solanum donianum Walp.

 
Solanaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum donianum
Solanum donianum
Solanum donianum

Solanum dulcamaroides Dunal

 
Solanaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Solanum dulcamaroides
Solanum dulcamaroides

Solanum elaeagnifolium Cav.

 
Solanaceae 940 760 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum elaeagnifolium
Solanum elaeagnifolium
Solanum elaeagnifolium
Solanum elaeagnifolium

Solanum erianthum D. Don

 
Solanaceae 72 49 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum erianthum
Solanum erianthum
Solanum erianthum
Solanum erianthum

Solanum erythrotrichum Fernald

 
Solanaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum erythrotrichum
Solanum erythrotrichum
Solanum erythrotrichum
Solanum erythrotrichum

Solanum fraxinifolium Dunal

 
Solanaceae 8 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Solanum fraxinifolium
Solanum fraxinifolium
Solanum fraxinifolium
Solanum fraxinifolium
Loading...