മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amphirrhox longifolia (A. St.-Hil.) Spreng. LC

 
Violaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia

Gloeospermum diversipetalum L.O. Williams

 
Violaceae 19 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gloeospermum diversipetalum
Gloeospermum diversipetalum
Gloeospermum diversipetalum
Gloeospermum diversipetalum

Gloeospermum sphaerocarpum Triana & Planch. LC

 
Violaceae 5 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Gloeospermum sphaerocarpum
Gloeospermum sphaerocarpum
Gloeospermum sphaerocarpum
Gloeospermum sphaerocarpum

Hybanthus denticulatus H.E. Ballard LC

 
Violaceae 12 1 നിരീക്ഷണം
Hybanthus denticulatus
Hybanthus denticulatus
Hybanthus denticulatus
Hybanthus denticulatus

Hybanthus guanacastensis Standl.

 
Violaceae 15 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis
Hybanthus guanacastensis

Hybanthus yucatanensis Millsp. LC

 
Violaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Hybanthus yucatanensis
Hybanthus yucatanensis
Hybanthus yucatanensis

Leonia glycycarpa Ruiz & Pav. LC

 
Violaceae 28 14 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa
Leonia glycycarpa

Paypayrola guianensis Aubl. LC

 
Violaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis
Paypayrola guianensis

Rinorea deflexiflora Bartlett

 
Violaceae 49 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora
Rinorea deflexiflora

Rinorea hummelii Sprague LC

 
Violaceae 49 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii
Rinorea hummelii

Rinorea lindeniana (Tul.) Kuntze LC

 
Violaceae 2 1 നിരീക്ഷണം
Rinorea lindeniana
Rinorea lindeniana

Rinorea paniculata (Mart.) Kuntze LC

 
Violaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Rinorea paniculata
Rinorea paniculata
Rinorea paniculata
Rinorea paniculata

Viola adunca Sm.

 
Violaceae 155 148 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola adunca
Viola adunca
Viola adunca
Viola adunca

Viola guatemalensis W. Becker

 
Violaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Viola guatemalensis

Viola stipularis Sw.

 
Violaceae 17 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Viola stipularis
Viola stipularis
Viola stipularis
Viola stipularis