മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Abutilon percaudatum Hochr.

 
Malvaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Abutilon percaudatum
Abutilon percaudatum
Abutilon percaudatum
Abutilon percaudatum

Abutilon trisulcatum (Jacq.) Urb.

 
Malvaceae 3 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Abutilon trisulcatum
Abutilon trisulcatum
Abutilon trisulcatum