മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acaciella villosa (Sw.) Britton & Rose LC

 
Fabaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Acaciella villosa
Acaciella villosa
Acaciella villosa
Acaciella villosa