മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acaena cylindristachya Ruiz & Pav.

 
Rosaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena cylindristachya
Acaena cylindristachya
Acaena cylindristachya
Acaena cylindristachya

Acaena elongata L.

 
Rosaceae 3 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acaena elongata
Acaena elongata
Acaena elongata