മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Acrostichum aureum L. LC

 
Pteridaceae 126 96 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum
Acrostichum aureum

Acrostichum danaeifolium Langsd. & Fisch. LC

 
Pteridaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Acrostichum danaeifolium
Acrostichum danaeifolium
Acrostichum danaeifolium
Acrostichum danaeifolium