മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adelia triloba (Müll. Arg.) Hemsl. LC

 
Euphorbiaceae 46 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adelia triloba
Adelia triloba
Adelia triloba
Adelia triloba