മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adelonema wendlandii (Schott) S.Y. Wong & Croat

 
Araceae 15 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Adelonema wendlandii
Adelonema wendlandii
Adelonema wendlandii
Adelonema wendlandii