മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Adiantopsis chlorophylla (Sw.) Fée

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantopsis chlorophylla
Adiantopsis chlorophylla
Adiantopsis chlorophylla

Adiantopsis radiata (L.) Fée

 
Pteridaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata
Adiantopsis radiata