മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aechmea angustifolia Poepp. & Endl.

 
Bromeliaceae 31 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia
Aechmea angustifolia

Aechmea aquilega (Salisb.) Griseb.

 
Bromeliaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea aquilega

Aechmea bracteata (Sw.) Griseb.

 
Bromeliaceae 9 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata
Aechmea bracteata

Aechmea bromeliifolia (Rudge) Baker

 
Bromeliaceae 7 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea bromeliifolia
Aechmea bromeliifolia
Aechmea bromeliifolia
Aechmea bromeliifolia

Aechmea magdalenae (André) André ex Baker

 
Bromeliaceae 30 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea magdalenae
Aechmea magdalenae
Aechmea magdalenae
Aechmea magdalenae

Aechmea mariae-reginae H. Wendl.

 
Bromeliaceae 25 13 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea mariae-reginae
Aechmea mariae-reginae
Aechmea mariae-reginae
Aechmea mariae-reginae

Aechmea mexicana Baker

 
Bromeliaceae 36 15 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea mexicana
Aechmea mexicana
Aechmea mexicana
Aechmea mexicana

Aechmea nudicaulis (L.) Griseb.

 
Bromeliaceae 77 40 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis
Aechmea nudicaulis

Aechmea pubescens Baker

 
Bromeliaceae 21 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aechmea pubescens
Aechmea pubescens
Aechmea pubescens
Aechmea pubescens

Aechmea tonduzii Mez & Pittier

 
Bromeliaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Aechmea tonduzii
Aechmea tonduzii
Aechmea tonduzii
Aechmea tonduzii