മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aegiphila costaricensis Moldenke LC

 
Lamiaceae 22 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegiphila costaricensis
Aegiphila costaricensis
Aegiphila costaricensis
Aegiphila costaricensis

Aegiphila deppeana Steud. LC

 
Lamiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Aegiphila deppeana
Aegiphila deppeana
Aegiphila deppeana

Aegiphila falcata Donn. Sm. LC

 
Lamiaceae 49 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegiphila falcata
Aegiphila falcata
Aegiphila falcata
Aegiphila falcata

Aegiphila mollis Kunth LC

 
Lamiaceae 24 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegiphila mollis
Aegiphila mollis
Aegiphila mollis
Aegiphila mollis

Aegiphila odontophylla Donn. Sm. LC

 
Lamiaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Aegiphila odontophylla
Aegiphila odontophylla
Aegiphila odontophylla

Aegiphila panamensis Moldenke LC

 
Lamiaceae 6 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegiphila panamensis
Aegiphila panamensis
Aegiphila panamensis
Aegiphila panamensis

Aegiphila quararibeana Rueda

 
Lamiaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aegiphila quararibeana
Aegiphila quararibeana
Aegiphila quararibeana
Aegiphila quararibeana