മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Agave americana L. LC

ആനക്കൈത
Asparagaceae 5,119 4,593 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave americana
Agave americana
Agave americana
Agave americana

Agave angustifolia Haw. LC

 
Asparagaceae 3 1 നിരീക്ഷണം
Agave angustifolia
Agave angustifolia
Agave angustifolia

Agave fourcroydes Lem.

 
Asparagaceae 27 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Agave fourcroydes
Agave fourcroydes
Agave fourcroydes
Agave fourcroydes

Agave seemanniana Jacobi LC

 
Asparagaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Agave seemanniana