മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Ageratina pichinchensis (Kunth) R.M. King & H. Rob.

 
Asteraceae 15 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Ageratina pichinchensis
Ageratina pichinchensis
Ageratina pichinchensis
Ageratina pichinchensis