മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Albizia adinocephala (Donn. Sm.) Britton & Rose ex Record LC

 
Fabaceae 49 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia adinocephala
Albizia adinocephala
Albizia adinocephala
Albizia adinocephala

Albizia carbonaria Britton LC

 
Fabaceae 32 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria
Albizia carbonaria

Albizia niopoides (Spruce ex Benth.) Burkart LC

 
Fabaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Albizia niopoides
Albizia niopoides
Albizia niopoides
Albizia niopoides