മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alchornea costaricensis Pax & K. Hoffm. LC

 
Euphorbiaceae 14 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alchornea costaricensis
Alchornea costaricensis
Alchornea costaricensis
Alchornea costaricensis

Alchornea glandulosa Poepp. LC

 
Euphorbiaceae 18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alchornea glandulosa
Alchornea glandulosa
Alchornea glandulosa
Alchornea glandulosa

Alchornea latifolia Sw. LC

 
Euphorbiaceae 45 9 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alchornea latifolia
Alchornea latifolia
Alchornea latifolia
Alchornea latifolia