മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Allomarkgrafia brenesiana Woodson

 
Apocynaceae 11 1 നിരീക്ഷണം
Allomarkgrafia brenesiana
Allomarkgrafia brenesiana
Allomarkgrafia brenesiana
Allomarkgrafia brenesiana

Allomarkgrafia plumeriiflora Woodson

 
Apocynaceae 7 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Allomarkgrafia plumeriiflora
Allomarkgrafia plumeriiflora
Allomarkgrafia plumeriiflora
Allomarkgrafia plumeriiflora