മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alnus acuminata Kunth LC

 
Betulaceae 45 24 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alnus acuminata
Alnus acuminata
Alnus acuminata
Alnus acuminata