മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alophia silvestris (Loes.) Goldblatt

 
Icacinaceae 28 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alophia silvestris
Alophia silvestris
Alophia silvestris
Alophia silvestris