മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Alternanthera brasiliana (L.) Kuntze

 
Amaranthaceae 1,095 940 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana
Alternanthera brasiliana

Alternanthera caracasana Kunth

 
Amaranthaceae 89 74 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana
Alternanthera caracasana

Alternanthera costaricensis Kuntze

 
Amaranthaceae 4 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera costaricensis
Alternanthera costaricensis
Alternanthera costaricensis
Alternanthera costaricensis

Alternanthera laguroides (Standl.) Standl.

 
Amaranthaceae 12 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera laguroides
Alternanthera laguroides
Alternanthera laguroides
Alternanthera laguroides

Alternanthera sessilis (L.) R. Br. ex DC. LC

പൊന്നങ്ങാണി
Amaranthaceae 42 41 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis
Alternanthera sessilis

Alternanthera tenella Colla

 
Amaranthaceae 18 6 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Alternanthera tenella
Alternanthera tenella
Alternanthera tenella
Alternanthera tenella