മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amphilophium paniculatum (L.) Kunth

 
Bignoniaceae 25 7 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum
Amphilophium paniculatum