മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Amphirrhox longifolia (A. St.-Hil.) Spreng. LC

 
Violaceae 11 11 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia
Amphirrhox longifolia