മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Anemopaegma chrysoleucum (Kunth) Sandwith

 
Bignoniaceae 26 5 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemopaegma chrysoleucum
Anemopaegma chrysoleucum
Anemopaegma chrysoleucum
Anemopaegma chrysoleucum

Anemopaegma orbiculatum (Jacq.) DC.

 
Bignoniaceae 28 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Anemopaegma orbiculatum
Anemopaegma orbiculatum
Anemopaegma orbiculatum
Anemopaegma orbiculatum