മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aphelandra aurantiaca Lindl.

 
Acanthaceae 25 10 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphelandra aurantiaca
Aphelandra aurantiaca
Aphelandra aurantiaca
Aphelandra aurantiaca

Aphelandra dolichantha Donn. Sm.

 
Acanthaceae 9 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphelandra dolichantha
Aphelandra dolichantha
Aphelandra dolichantha
Aphelandra dolichantha

Aphelandra golfodulcensis McDade

 
Acanthaceae 20 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphelandra golfodulcensis
Aphelandra golfodulcensis
Aphelandra golfodulcensis
Aphelandra golfodulcensis

Aphelandra lingua-bovis Leonard

 
Acanthaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphelandra lingua-bovis
Aphelandra lingua-bovis
Aphelandra lingua-bovis
Aphelandra lingua-bovis

Aphelandra scabra (Vahl) Sm.

 
Acanthaceae 78 26 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphelandra scabra
Aphelandra scabra
Aphelandra scabra
Aphelandra scabra

Aphelandra sinclairiana Nees

 
Acanthaceae 64 30 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphelandra sinclairiana
Aphelandra sinclairiana
Aphelandra sinclairiana
Aphelandra sinclairiana

Aphelandra storkii Leonard

 
Acanthaceae 19 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aphelandra storkii
Aphelandra storkii
Aphelandra storkii
Aphelandra storkii

Aphelandra tonduzii Leonard

 
Acanthaceae 6 1 നിരീക്ഷണം
Aphelandra tonduzii
Aphelandra tonduzii
Aphelandra tonduzii
Aphelandra tonduzii

Aphelandra tridentata Hemsl.

 
Acanthaceae 8 1 നിരീക്ഷണം
Aphelandra tridentata
Aphelandra tridentata
Aphelandra tridentata
Aphelandra tridentata