മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aralia humilis Cav. LC

 
Araliaceae 4 4 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aralia humilis
Aralia humilis
Aralia humilis
Aralia humilis