മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arctostaphylos pungens Kunth LC

 
Ericaceae 91 86 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctostaphylos pungens
Arctostaphylos pungens
Arctostaphylos pungens
Arctostaphylos pungens

Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng.

 
Ericaceae 1,166 851 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi
Arctostaphylos uva-ursi