മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aristida jorullensis Kunth

 
Poaceae 5 1 നിരീക്ഷണം
Aristida jorullensis
Aristida jorullensis
Aristida jorullensis
Aristida jorullensis

Aristida ternipes Cav.

 
Poaceae 10 3 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristida ternipes
Aristida ternipes
Aristida ternipes
Aristida ternipes