മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Aristolochia anguicida Jacq.

 
Aristolochiaceae 4 1 നിരീക്ഷണം
Aristolochia anguicida
Aristolochia anguicida
Aristolochia anguicida
Aristolochia anguicida

Aristolochia arborea Linden

 
Aristolochiaceae 2 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia arborea
Aristolochia arborea

Aristolochia elegans Mast.

 
Aristolochiaceae 166 133 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans
Aristolochia elegans

Aristolochia grandiflora Sw.

 
Aristolochiaceae 149 103 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora
Aristolochia grandiflora

Aristolochia maxima Jacq.

 
Aristolochiaceae 17 17 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima
Aristolochia maxima

Aristolochia pilosa Kunth

 
Aristolochiaceae 1 1 നിരീക്ഷണം
Aristolochia pilosa
Aristolochia tonduzii
Aristolochia tonduzii
Aristolochia tonduzii
Aristolochia tonduzii

Aristolochia trilobata L.

 
Aristolochiaceae 9 8 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata
Aristolochia trilobata