മദ്ധ്യ അമേരിക്ക കോസ്റ്റാറിക്കയിലെ സസ്യങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം

Arpophyllum giganteum Hartw. ex Lindl.

 
Orchidaceae 5 2 നിരീക്ഷണങ്ങൾ
Arpophyllum giganteum
Arpophyllum giganteum
Arpophyllum giganteum
Arpophyllum giganteum